ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З 

 

    «_30_» липня 2014 р.                                     Київ                                            №_549_

 

Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію і
яким присвоюється гриф обмеження
доступу «Для службового користування»
в Державній інспекції сільського
господарства в Київській області 

 

    Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», підпункту 9 пункту 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та Положення про Держсільгоспінспекцію в Київській області,

    НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Державній інспекції сільського господарства в Київській області (далі - Перелік), що додається.
  2. Керівникам структурних підрозділів Держсільгоспінспекції в Київській області забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Держсільгоспінспекції в Київській області відповідно до вимог чинного законодавства.
  3. Інформаційно-аналітичному сектору розмістити Перелік на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції в Київській області.
  4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної інспекції сільського господарства в Київській області від 07 березня 2014 року № 118 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію та яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Держсільгоспінспекції в Київській області.
  5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Держсільгоспінспекції в Київській області Саніна С.В.

 

    Перший заступник начальника                                                        О.В. Мошура

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                    Наказ Державної інспекції
                                                                                                    сільського господарства
                                                                                                    в Київській області
                                                                                                    від  «30» липня 2014 р.  № 549

  

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється
гриф обмеження доступу «Для службового користування»
в Державній інспекції сільського господарства в Київській області

 

    Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Державній інспекції сільського господарства в Київській області (далі - Перелік), розроблено відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», інших нормативно-правових актів.

    Перелік є основним документом, на підставі якого в Державній інспекції сільського господарства в Київській області (далі – Держсільгоспінспекція) документальним матеріалам та іншим матеріальним носіям інформації надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

 

1. У сфері організації та безпеки урядового зв’язку службовою
інформацією є інформація, що розкриває:

 

    1.1. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка службової інформації, або засоби, які використовуються у підрозділах Держсільгоспінспекції і не становлять державної таємниці.

    1.2. Відомості за окремими показниками з питань організації урядового зв’язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

    1.3. Відомості щодо встановлення та/або зняття абонентських установок урядового зв’язку, а також відомості, які містяться в довідниках, переліках, списках абонентів урядового зв’язку.

 

2. У сфері технічного захисту інформації службовою
інформацією є інформація, що розкриває:

 

    2.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

    2.2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об’єктах та системах у відповідність до вимог законодавства.

    2.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

    2.4. Відомості про планування, організацію та аналіз заходів оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах.

    2.5. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в ІТС, що містяться у протоколах, звітах, підготовлених та оформлених за результатами нарад та зустрічей з представниками органів державної влади, підприємств, установ.

 

3. У сфері роботи з державними службовцями та працівниками
службовою інформацією є інформація, що розкриває:

 

    3.1. Структуру і штатний розпис Держсільгоспінспекції на особливий період.

    3.2. Зміст документів щодо показників з праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період.

    3.3. Відомості про чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за Держсільгоспінспекцією на період мобілізації та на воєнний час.

 

4. У сфері охорони державної таємниці та секретного діловодства
службовою інформацією є інформація, що розкриває:

 

    4.1. Відомості, що не віднесені до державної таємниці, пов’язані з розробкою та здійсненням заходів з охорони державної таємниці в Держсільгоспінспекції або здійсненням контрольних функцій з цих питань та розкривають фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.

    4.2. Відомості, що зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах, книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, а також у актах на їх знищення.

    4.3. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими не дає змоги ініціювати витік державної таємниці.

    4.4. Зміст мотивованого запиту до органу Служби безпеки України стосовно надання, переоформлення або скасування допуску до державної таємниці.

    4.5. Відомості про заходи щодо охорони державної таємниці, посилення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців та звіти про їх виконання.

    4.6. Відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, порядок їх охорони та евакуації.

    4.7. Відомості, що не становлять державної таємниці, та містяться в експертних висновках про наявність відомостей, що становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації.

    4.8. Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску та доступу до державної таємниці працівникам Держсільгоспінспекції, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-виробничої діяльності або навчання.

 

5. У сфері мобілізаційної роботи службовою інформацією
є інформація, що розкриває:

 

    5.1. Відомості з питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи, крім тих, що становлять державну таємницю.

    5.2. Порядок і терміни виконання заходів з метою своєчасного переведення Держсільгоспінспекції на роботу за умови проведення мобілізації з введенням в державі воєнного стану.

    5.3. Зміст пропозицій потенційним виконавцям мобілізаційних завдань (замовлень) агропромислового сектору національної економіки з номенклатури та обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

    5.4. Дані про номенклатуру, обсяги виробництва та об’єми поставок замовникам в особливий період сільськогосподарської продукції.

    5.5. Дані про кількість автотранспорту та іншої техніки (трактори, бульдозери тощо), які підлягають передачі до Збройних Сил України в особливий період (в цілому за галузь).

    5.6. Відомості щодо виконання мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

    5.7. Відомості, що зазначені у матеріалах щодо проведення перевірок системи оповіщення підрозділів Держсільгоспінспекції.

    5.8. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Держсільгоспінспекції.

 

6. У сфері міжнародного співробітництва службовою
інформацією є інформація, що розкриває:

 

    6.1. Відомості щодо заходів, що проводяться з метою підготовки підписання міжнародних угод, договорів, протоколів про співробітництво в галузі нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, володіння якими надає змогу заінтересованій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

    6.2. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу обмеження доступу «Для службового користування».

 

7. У сфері несекретного діловодства службовою
інформацією є інформація, що розкриває:

 

    7.1. Відомості внутрівідомчої службової кореспонденції, в тому числі доповідні записки, рекомендації пов’язані з розробкою напрямів діяльності Держсільгоспінспекції або здійснення нею контрольних, наглядових функцій. Рішення що знаходяться на стадії прийняття і передують публічному обговоренню та (або) прийняттю.

    7.2. Відомості, що зазначені у номенклатурі справ несекретного діловодства структурних підрозділів Держсільгоспінспекції.

    7.3. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування».

 

Навігація:  
ГоловнаДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯНаказ №549 Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування»